ZASADY WSPÓŁPRACY

ZASADY WSPÓŁPRACY

Zasady współpracy Czym różni się kancelaria adwokacka od kancelarii odszkodowawczej?
Powierzając sprawę adwokatowi zdajesz się na jego wiedzę i doświadczenie opartą na 5 letnim wykształceniu uniwersyteckim, 3,5 letniej aplikacji adwokackiej zakończonej egzaminem adwokackim oraz praktyce zawodowej, a każdą prowadzoną przez siebie sprawę adwokat firmuje własnym imieniem i nazwiskiem. 

Natomiast firmy zajmujące się odszkodowaniami pośredniczą w kontaktach między poszkodowanym, a prawnikiem, który na podstawie umowy z taką firmą prowadzi sprawę. Wynagrodzenie, które płacisz pokrywa koszty zdobycia Twoich danych osobowych oraz prowizję sprzedawcy (często nieposiadającego wykształcenia prawniczego, a nawet wyższego), który podpisuje z Tobą umowę. 

Adwokat może działać w postępowaniu cywilnym i karnym, często kluczowym dla dalszej odpowiedzialności sprawcy. Od momentu złożenia wniosku o odszkodowanie, aż do chwili wypłaty. Firmy zajmujące się odszkodowaniami nie mogą reprezentować swoich klientów w postępowaniu sądowym i prokuratorskim. W razie takiej konieczności korzystają z pomocy prawników. Nie masz więc wpływu na to, kto będzie prowadził Twoją sprawę. 

Adwokat jest zobowiązany z mocy ustawy zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. 

Firmy pośredniczące w sprawach odszkodowań powypadkowych działają według reguł obowiązujących każdego przedsiębiorcę. Ochrona Twoich danych jest niska. 

Każdy adwokat posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, co daje gwarancję, że zlecając sprawę kancelarii adwokackiej możesz być pewien, że w razie popełnienia błędu w prowadzeniu Twojej sprawy nie poniesiesz straty. 

Adwokat jest zobowiązany przestrzegać Kodeksu Etyki Adwokackiej, którego treść została uchwalona przez Naczelną Radę Adwokacką. Przestrzeganie Kodeksu Etyki jest obowiązkiem każdego adwokata i gwarancją ochrony interesów jego klienta. Za jego naruszenie odpowiada przed sądem dyscyplinarnym, który ma prawo ukarać adwokata, np. pozbawiając możliwości wykonywania zawodu. 

Z pomocą adwokata dostaniesz wyższe odszkodowanie! 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w swoim raporcie wskazał, że odszkodowania wypłacane w sprawach z udziałem profesjonalnego pełnomocnika były ponad dwukrotnie wyższe (200%) od tych bez jego udziału, a w sprawach szkód majątkowych przeciętna wysokość odszkodowań była wyższa o ponad trzykrotnie (300%). 

Także dane statystyczne wskazują, że powierzając sprawę adwokatowi możesz spodziewać się wyższego odszkodowania. Każda sprawa wymaga jednak indywidualnej oceny tak więc zgłoś swoją sprawę przez formularz kontaktowy lub telefonicznie, aby uzyskać profesjonalną informacje. 

Czy trzeba płacić z góry? Wysokość wynagrodzenia adwokackiego oraz terminy płatności są w każdym przypadku uzgadniane z Klientem przed zleceniem sprawy, a stawka wynagrodzenia zależy od przewidywanego nakładu pracy, a w przypadku spraw majątkowych, także od wartości przedmiotu sporu. 

W sprawach odszkodowań powypadkowych, wynagrodzenie adwokata w dużym stopniu zależy sumy odszkodowania, jakie otrzyma osoba poszkodowana. Ostateczne rozliczenie następuje po zakończeniu sprawy według jasno określonych zasad ustalonych w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług prawniczych. 

Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie, po przedstawieniu przez Klienta wszystkich istotnych informacji. Konsultacje z adwokatem dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz wstępna opinia o możliwości prowadzenia Twojej sprawy są bezpłatne. 

Jak zlecić sprawę? Przez zgłoszenie szkody w zakładce porada on-line lub telefonicznie w celu umówienia wizyty w siedzibie adwokata, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innym miejscu dogodnym dla klienta. 

Na podstawie opisu zdarzenia adwokat zapoznaje się z przedmiotem sprawy. Na tym etapie każda sprawa zostaje poddana wstępnej ocenie tj., czy mieści się w ramach kompetencji zawodowych adwokata, czy dysponuje on czasem potrzebnym do jej prowadzenia, czy nie zachodzi konflikt interesów zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej. 

Kolejnym etapem poprzedzającym przyjęcie sprawy przez adwokata jest uzgodnienie warunków współpracy, zakresu zlecenia oraz wysokości wynagrodzenia. Efektem uzgodnień jest pisemna umowa zawierająca postanowienia istotne dla zainteresowanego, w szczególności zakres zlecenia, wynagrodzenie i terminy płatności. 

Z chwilą udzielenia pełnomocnictwa, adwokat może działać w imieniu swojego Klienta. Klient jest niezwłocznie informowany o wszelkich działaniach podejmowanych przez adwokata. Ta sama reguła dotyczy innych faktów mających związek ze sprawą (wyznaczenie terminu rozprawy, zarządzenia sądu, pisma pełnomocnika strony przeciwnej, itp.). 

Pełnomocnictwo wygasa po zakończeniu sporu sądowego lub po jego wypowiedzeniu zgodnie z przepisami prawa. 
 

 • W skład świadczonych przez Kancelarie usług w zakresie odszkodowań wchodzą:
 •  - bezpłatne doradztwo
 •  - zgłoszenie szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym
 •  - skompletowanie wszystkich niezbędnych do prowadzenia sprawy dokumentów
 •  - ocenę faktycznego rozmiaru szkody
 •  - pomoc w wykonaniu opinii medycznych, celem ustalenia faktycznego uszczerbku na zdrowiu i określenia konsekwencji urazów w przyszłości
 •  - profesjonalne poprowadzenie sprawy przed ubezpieczycielem w ramach postępowania ugodowego
 •  - kontrolę prawidłowości i terminowości działań ubezpieczyciela
 •  - sprawne i profesjonalne prowadzenie sprawy na drodze postępowania sądowego przez adwokata
 •  - systematyczne informowanie Klienta o przebiegu postępowania


Pomagamy poszkodowanym klientom uzyskać:

 •  - Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
 •  - Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazu, będącego skutkiem wypadku, w tym:
 •  I. kosztów zakupów leków
 •  II. kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji
 •  III. kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych
 •  IV. kosztów konsultacji u specjalistów
 •  V. kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych
 •  VI. kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia
 •  VII. kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez
 •  VIII. kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu
 •  IX. kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba  poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej).
 •   X. pomoc w wykonaniu opinii medycznych, celem ustalenia faktycznego uszczerbku na zdrowiu i określenia konsekwencji urazów w przyszłości
 •  XI. kosztów adaptacji mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej w skutek następstw wypadku
 •  XII. rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia) oraz rentę z tytułu utraconego dochodu (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).

 • W przypadku śmierci poszkodowanego pomagamy uzyskać:
 •  - odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci oraz rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia.
 •  - Refundację kosztów pochówku niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS.


Prowadzimy sprawy dotyczące nie tylko najnowszych wypadków, ale także tych, które zdarzyły się do 20 lat wstecz.